Опис послуги

Код
24-344
Назва
Затвердження експортної потужності
Строк надання
20 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

- реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

- назву експортної потужності;

- адресу експортної потужності;

- адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

- вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

- назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

- асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

- перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

- назви країн (країни) призначення.

Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.